ПОЛИТИКА НА РИВАКИЯ

Нашата компания е част от групата M1 Med Beauty Company. Тази политика за поверителност ще обясни как нашата организация използва личните данни, които събираме от вас, когато използвате нашия уебсайт.

Препратките в тази Политика за поверителност към “ние” или “нас” се отнасят до M1 Med Beauty UK Ltd. (фирмен номер 11635217), със седалище Becket House 36 Old Jewry, London EC2R 8DD.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Нашата основна цел е да поддържаме поверителността на предоставените от вас лични данни и да ги защитаваме от неоторизиран достъп. Ето защо ние полагаме максимални грижи и прилагаме най-съвременни стандарти за сигурност, за да осигурим максимална защита на вашите лични данни.

Като частноправно дружество ние сме подчинени на разпоредбите на Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) и на разпоредбата съгласно Закона за защита на личните данни от 2018 г. Предприели сме технически и организационни мерки, за да гарантираме, че разпоредбите за защита на данните се спазват както от нас, така и от нашите външни доставчици на услуги.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

Законодателят изисква личните данни да се обработват законосъобразно, добросъвестно и по начин, разбираем за субекта на данните (“законосъобразност, добросъвестност, прозрачност”). За да гарантираме това, с настоящото Ви информираме за отделните легални определения, които се използват в настоящата Политика за поверителност:

 

1. ЛИЧНИ ДАННИ

“Лични данни” означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране лице (наричано по-долу “субект на данни”); за лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или един или повече специфични признаци, които изразяват физическата, физиологичната, генетичната, психологическата, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице, се счита, че може да бъде идентифицирано.

2. ОБРАБОТКА

“Обработване” означава всяка операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, независимо дали с автоматични средства или не, като събиране, записване, организиране, сортиране, съхраняване, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространяване или предоставяне по друг начин, подреждане или асоцииране, квалифициране, изтриване или унищожаване.

3. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТКАТА

“Ограничаване на обработването” означава маркиране на съхраняваните лични данни с цел ограничаване на бъдещото им обработване.

4. ПРОФИЛИРАНЕ

‘Профилиране’ означава всяко автоматизирано обработване на лични данни, състоящо се в използването на такива лични данни за оценка на определени лични аспекти, свързани с дадено лице, по-специално за анализиране или прогнозиране на аспекти, свързани с резултатите от работата, икономическото положение, здравето, личните предпочитания, интересите, надеждността, поведението, местонахождението или движението на това лице.

5. ПСЕВДОНИМИЗАЦИЯ

‘Pseudonymisation’ means the processing of personal data in such a way that the personal data can no longer be attributed to a specific data subject without the provision of additional information, provided that such additional information is kept separately and is subject to technical and organisational measures ensuring that the personal data cannot be attributed to an identified or identifiable natural person.

6. СИСТЕМА ЗА ФАЙЛОВЕ

“Файлова система” означава всяка структурирана колекция от лични данни, достъпна по определени критерии, независимо дали е централизирана, децентрализирана или организирана на цифрова или физическа основа.

7. УПРАВИТЕЛ

“Администратор” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други взема решение относно целите и средствата за обработване на лични данни; когато целите и средствата за такова обработване са определени от правото на Съюза или от правото на държавите-членки, администраторът или конкретните критерии за неговото определяне могат да бъдат определени от правото на Съюза или от правото на държавите-членки.

8. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

“Подизпълнител” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

9. ПОЛУЧАТЕЛ

“Получател” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, на която се разкриват лични данни, независимо дали това лице е трета страна. Въпреки това органите, които могат да получат лични данни в хода на конкретна задача по разследване съгласно правото на Съюза или правото на държавите членки, не се считат за получатели и обработването на такива данни от тези органи се извършва в съответствие с приложимите правила за защита на данните и в съответствие с целите на обработването.

10 ТРЕТА СТРАНА

“Трета страна” означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, подизпълнителя и лицата, упълномощени да обработват личните данни под пряката отговорност на администратора или подизпълнителя.

11. СЪГЛАСИЕ

 

“Съгласие” на субекта на данните означава всяко доброволно, информирано и недвусмислено изразяване на неговата воля в конкретния случай под формата на декларация или друг недвусмислен утвърдителен акт, с който субектът на данните изразява съгласието си за обработването на неговите лични данни.

ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА ОБРАБОТВАНЕТО

Обработката на лични данни е законосъобразна само ако съществува правно основание за обработката. В съответствие с член 6, параграф 1 правното основание за обработката може да бъде, както е посочено в букви а) – е) от ОРЗД:

А) СУБЕКТЪТ НА ДАННИТЕ Е ДАЛ СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ МУ ДАННИ ЗА ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ;

б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за изпълнението на преддоговорни мерки, предприети по искане на субекта на данните;

в) Обработването е необходимо за изпълнението на правно задължение, на което администраторът е субект;

г) Обработването е необходимо за защита на жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;

д) Обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са били поверени на администратора;

е) Обработването е необходимо, за да се гарантират законните интереси на администратора или на трета страна, освен когато интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, имат предимство, особено когато субектът на данните е дете.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СЪБИРАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

(1) Следните точки се отнасят до събирането на лични данни при използването на нашия уебсайт. Личните данни включват, но не се ограничават до имена, адреси, електронни адреси и поведение на потребителите.

(2) Когато се свържете с нас по електронна поща или чрез формуляр за контакт, предоставените от вас данни (адрес на електронна поща, евентуално име и телефонен номер) ще бъдат съхранени от нас, за да отговорим на вашите въпроси. Данните, събрани в този контекст, ще бъдат изтрити, след като съхранението им вече не е необходимо, или обработката им ще бъде ограничена, ако администраторът има законови задължения за съхранение.

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, КОГАТО ПОСЕЩАВАТЕ НАШИЯ УЕБСАЙТIf Ако използвате уебсайта само за информационни цели, т.е. ако не се регистрирате или не ни предоставяте информация по друг начин, ние събираме само личните данни, които Вашият браузър предава на нашия сървър. Ако желаете да разгледате нашия уебсайт, ние събираме следните данни, които са технически необходими, за да ви покажем нашия уебсайт и да гарантираме стабилността и сигурността (на правното основание на чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД):

 • IP адрес
 • Дата и час на заявката
 • Разлика в часовата зона спрямо средното време по Гринуич (GMT)
 • Съдържание на заявката (конкретна страница)
 • Статус на достъп/код на статуса на HTTP
 • Обем на прехвърлените данни във всеки случай
 • Уебсайт, от който произхожда заявката
 • Браузър
 • Операционна система и нейният интерфейс
 • Език и версия на софтуера на браузъра
 • ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТИ
 • (1) В допълнение към горепосочените данни, когато използвате нашия уебсайт, на Вашия компютър се съхраняват “бисквитки”. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на твърдия ви диск, присвоени на използвания от вас браузър, и чрез които определена информация постъпва към мястото, което създава бисквитката. Бисквитките не могат да изпълняват програми или да предават вируси на вашия компютър. Те служат, за да направят уебсайта по-удобен за ползване и по-ефективен.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТИ

(1) В допълнение към гореспоменатите данни, когато използвате нашия уебсайт, на вашия компютър се съхраняват бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на твърдия ви диск, присвоени на използвания от вас браузър, и чрез които определена информация се препраща към мястото, което създава бисквитката. Бисквитките не могат да изпълняват програми или да предават вируси на вашия компютър. Те служат, за да направят уебсайта по-удобен за ползване и по-ефективен.

(2) Този уебсайт използва следните видове “бисквитки”, чийто обхват и функции са обяснени по-долу:

Преходни бисквитки (вж. а.)
Постоянни бисквитки (вж. б.)

 

а) Преходните бисквитки се изтриват автоматично, когато затворите браузъра си. Те включват по-специално бисквитките за сесии. Те съхраняват идентификатор на сесията, който може да се използва за отнасяне на различни заявки от вашия браузър към споделената сесия. Това позволява компютърът ви да бъде разпознат, когато се върнете на нашия уебсайт. Сесийните бисквитки се изтриват, когато излезете или затворите браузъра си.

 

б) Постоянните “бисквитки” се изтриват автоматично след определен период, който може да варира в зависимост от “бисквитката”. Можете да изтриете бисквитките по всяко време в настройките за сигурност на браузъра си.

 

 

в) Можете да конфигурирате настройките на браузъра си според желанията си и например да откажете да приемате бисквитки на трети страни или всякакви бисквитки. “Бисквитки на трети страни” са бисквитки, които са зададени от трета страна, следователно не от действителния уебсайт, на който се намирате в момента. Моля, имайте предвид, че ако забраните “бисквитките”, може да не можете да използвате пълната функционалност на този уебсайт.

г) Използваме “бисквитки”, за да Ви идентифицираме при следващи посещения, ако имате профил при нас. В противен случай ще трябва да влизате отново за всяко посещение.

д) Използваните Flash бисквитки не се улавят от вашия браузър, а от вашата Flash приставка. Използваме и HTML5 файлове за съхранение, които се съхраняват на Вашето устройство. Тези файлове съхраняват необходимите данни независимо от използвания от Вас браузър и нямат автоматичен срок на валидност. Ако не желаете обработката на Flash бисквитките, трябва да инсталирате подходяща добавка, например “Better Privacy” за Mozilla Firefox или бисквитката Adobe Flash Killer за Google Chrome. Можете да предотвратите използването на HTML5 обекти за съхранение, като използвате частен режим в браузъра си. Препоръчваме ви също така редовно да изтривате ръчно бисквитките и историята на браузъра си.

 

ПОВЕЧЕ ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ

(1) В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ЧИСТО ИНФОРМАЦИОННОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ, НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ РАЗЛИЧНИ УСЛУГИ, КОИТО МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПО СВОЕ УСМОТРЕНИЕ. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ ПО ПРИНЦИП ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪОТВЕТНАТА УСЛУГА И ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ.

(2) В НЯКОИ СЛУЧАИ ИЗПОЛЗВАМЕ ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ ЗА ОБРАБОТКА НА ВАШИТЕ ДАННИ. ТЕ СА ВНИМАТЕЛНО ПОДБРАНИ И УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ НАС, ОБВЪРЗАНИ СА С НАШИТЕ ИНСТРУКЦИИ НИТЕ ИНСТРУКЦИИ И СЕ ПРОВЕРЯВАТ РЕДОВНО.

 

(3) Освен това можем да предадем Вашите лични данни на трети страни, ако предлагаме участие в промоции, конкурси, договори или подобни услуги с партньори. Ще получите допълнителна информация за това, когато въвеждате личните си данни или в описанието на офертата по-долу.

 

(4) Ако нашите доставчици на услуги или партньори са базирани в държава извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), ще ви информираме за последиците от това обстоятелство в описанието на офертата.

ДЕЦА

 

Нашите оферти винаги са предназначени и се продават на възрастни. Лица под 18-годишна възраст не трябва да ни предават никакви лични данни без съгласието на своите родители или законни настойници.

 

ПРАВАТА НА СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ

(1) Отмяна на съгласието

Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга с обратна сила законосъобразността на вече извършеното обработване на данни.

Можете да се свържете с нас по всяко време, за да упражните правото си на оттегляне.

(2) Право на потвърждение

Имате право да поискате потвърждение от отговорното лице дали обработваме лични данни, свързани с Вас. Можете да поискате потвърждение по всяко време, като използвате горепосочените данни за контакт.

(3) Право на информация

Ако се обработват Ваши лични данни, можете да поискате информация за тези лични данни и следната информация по всяко време:

а) Целта на обработката на данните;

б) категориите лични данни, които ще бъдат обработвани;

в) Получателите или категориите получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити, по-специално получателите в трети държави или международни организации;

г) Ако е възможно, предвидената продължителност, за която ще се съхраняват личните данни, или ако това не е възможно, критериите за определяне на тази продължителност;

д) съществуването на право на коригиране или изтриване на личните данни, които Ви засягат, или на ограничаване на обработването от страна на администратора, или на възражение срещу такова обработване;

е) съществуването на право на обжалване пред надзорен орган;

ж) Ако личните данни не са събрани от субекта на данните, цялата налична информация за произхода на данните;

з) Наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, в съответствие с член 22, параграфи 1 и 4 от ОРЗД, и поне в тези случаи – смислена информация за използваната логика, обхвата и планираното въздействие на това обработване върху субекта на данните.

Когато личните данни се предават на трета държава или на международна организация, имате право да бъдете информирани за подходящите гаранции, използвани в съответствие с член 46 от ОРЗД във връзка с предаването. Ние ще предоставим едно копие от личните данни, които ще бъдат обработвани. За всички допълнителни копия, които поискате, можем да начислим разумна такса въз основа на административните разходи. Ако подадете заявлението по електронен път, информацията трябва да бъде предоставена в общ електронен формат, освен ако не е посочено друго. Правото на получаване на копие не засяга правата и свободите на което и да е друго лице.

(4) Право на корекция

Имате право да изискате от нас незабавно коригиране на неверни лични данни, отнасящи се до Вас. Като се вземат предвид целите на обработката, имате право да поискате попълване на непълни лични данни чрез допълнителна декларация за данни.

 

(5) Право на изтриване (“правото да бъдеш забравен”)

Имате право да поискате от администратора на данни незабавно да изтрие личните Ви данни и ние сме длъжни да се съобразим с това, ако е налице някоя от следните причини:

 

а) Личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин.

б) Субектът на данните оттегля съгласието, на което се основава обработването съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД, и няма друго правно основание за обработването.

в) Субектът на данните възразява срещу обработката съгласно член 21, параграф 1 от ОРЗД и няма надделяващи законни причини за обработката, или субектът на данните възразява срещу обработката съгласно член 21, параграф 2 от ОРЗД.

г) Личните данни са били обработени незаконосъобразно.

д) Изтриването на личните данни е необходимо за изпълнението на правно задължение съгласно правото на Съюза или правото на държавите членки, което се прилага спрямо администратора.

е) Личните данни са били събрани във връзка с услуги на информационното общество, предлагани съгласно член 8, параграф 1 от ОРЗД.

Когато администраторът е задължен да изтрие тези лични данни, той предприема разумни мерки, включително технически мерки, за да информира администраторите на данни, обработващи посочените лични данни, че субектът на данни е поискал от тях да изтрият всички връзки към тези лични данни, техните копия или реплики, като се вземат предвид наличните технологии и разходите за изпълнение.

Правото на изтриване (“правото да бъдеш забравен”) не съществува, ако обработването е необходимо:

 

За упражняване на правото на свобода на изразяване и информация;

За да се изпълни правно задължение съгласно правото на Съюза или на държавите членки, което се прилага спрямо администратора, или за да се изпълни задача, изпълнявана в обществен интерес или по волята на официална власт, предоставена на администратора;

На основание на обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и) и член 9, параграф 3 от ОРЗД;

За целите на архивни, научни или исторически изследвания в обществен интерес или за статистически цели в съответствие с член 89, параграф 1 от ОРЗД, когато има вероятност законът, посочен в параграф 1, да направи невъзможно или сериозно да застраши постигането на целите на такова обработване, или

За предявяване, упражняване или защита на правни претенции.

(6) Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате от нас да ограничим обработването на Вашите лични данни, ако е изпълнено едно от следните условия:

а) Точността на личните данни се оспорва от субекта на данните за период от време, който позволява на администратора на данни да провери точността на личните данни,

б) обработването е незаконосъобразно и субектът на данните отказва да изтрие личните данни, а вместо това иска ограничаване на използването на личните данни;

в) Администраторът вече не се нуждае от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните се нуждае от тях за предявяване, упражняване или защита на законни права, или

г) Субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от ОРЗД, докато не се установи дали законните основания на администратора имат преимущество пред тези на субекта на данните.

Когато обработването е ограничено в съответствие с горните условия, тези лични данни не се обработват, освен със съгласието на субекта на данните или за целите на упражняване или защита на право или защита на правата на друго физическо или юридическо лице, или по причини от важен обществен интерес на Съюза или на държава членка, освен когато данните се съхраняват.

За да упражни правото си на ограничаване на обработката, субектът на данните може по всяко време да се свърже с нас на посочените по-горе данни за контакт.

(7) Право на прехвърляне на данни

Имате право да получите личните данни, отнасящи се до Вас, които сте ни предоставили, в структуриран, общ и пригоден за машинно четене формат и имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор без намеса от страна на администратора, на когото са били предоставени личните данни, при условие че

а) обработването се основава на съгласие съгласно чл. 6, параграф 1, буква а) или чл. 9, параграф 2, буква а) или на договор съгласно чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД и

б) Обработката се извършва с помощта на автоматизирани процедури.

Когато упражнявате правото на прехвърляне на данни, имате право да поискате личните данни да бъдат прехвърлени директно от едно отговорно лице на друго отговорно лице, доколкото това е технически осъществимо. Упражняването на правото на прехвърляне на данни не засяга правото на изтриване (“правото да бъдеш забравен”). Това право не се прилага за обработване, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, предоставени на администратора.

(8) Право на възражение

Имате право да възразите по всяко време, по причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработката на лични данни, отнасящи се до Вас, извършвана съгласно член 6, параграф 1, буква д) или е) от ОРЗД, включително срещу профилиране, основано на тези разпоредби. Администраторът няма да обработва повече личните данни, освен ако не може да докаже убедителни легитимни причини за обработката, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данните, или обработката е за предявяване, упражняване или защита на правни претенции.

Ако личните данни се обработват за целите на директния маркетинг, имате право по всяко време да възразите срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, за целите на такава реклама; това се отнася и за профилирането, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Ако възразите срещу обработката за целите на директния маркетинг, Вашите лични данни повече няма да бъдат обработвани за тези цели.

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, отнасящи се до Вас, за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели, както е посочено в член 89, параграф 1 от ОРЗД, по причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, освен ако такова обработване е необходимо за изпълнението на задача в обществен интерес.

Можете да упражните правото си на възражение по всяко време, като се свържете със съответния администратор.

(9) Автоматизирани решения за всеки отделен случай, включително профилиране

Имате право да не бъдете обект на никакво решение, основано единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, което има правни последици за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен. Това не се прилага, ако решението:

а) е необходимо за сключването или изпълнението на договор между субекта на данните и администратора

б) е разрешено от правото на Съюза, националното право или правото на държавите членки, което се прилага спрямо отговорния администратор, и че това право или регламент съдържа подходящи мерки за защита на правата и свободите и законните интереси на субекта на данните, или

в) се извършва с изричното съгласие на субекта на данните.

Администраторът предприема подходящи мерки, за да гарантира правата и свободите и законните интереси на субекта на данните, включително най-малко правото на субекта на данните да се намеси, да изложи своите виждания и да оспори решението.

Субектът на данните може да упражни това право по всяко време, като се свърже с отговорния администратор.

(10) Право на обжалване пред надзорен орган

Имате право, без да се засягат други административни или съдебни средства за защита, да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка по местоживеене, месторабота или място на предполагаемо нарушение, ако субектът на данните счита, че обработването на неговите лични данни е в противоречие с настоящия регламент.

(11) Право на ефективна съдебна защита

Без да се засягат всички налични административни или извънсъдебни средства за защита, включително правото на обжалване пред надзорен орган съгласно член 77 от ОРЗД, имате право на ефективна съдебна защита, ако считате, че правата Ви по настоящия регламент са били нарушени в резултат на обработването на Вашите лични данни.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА GOOGLE ANALYTICS / GOOGLE ADS

(1) Този уебсайт използва Google Analytics + Google Ads, услуги за уеб анализ на Google Inc (“Google”). Google Analytics използва “бисквитки”, които представляват текстови файлове, поставени на Вашия компютър, за да помогне на уебсайта да анализира как потребителите използват сайта. Информацията, генерирана от “бисквитката” за използването на уебсайта от Ваша страна, обикновено се предава и съхранява от Google на сървъри в Съединените щати. Въпреки това, ако на този уебсайт е активирана IP анонимизация, вашият IP адрес ще бъде предварително съкратен от Google в рамките на държавите членки на Европейския съюз или в други държави, подписали Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде предаден на сървър на Google в САЩ, където ще бъде съкратен. От името на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да оценява използването на уебсайта от Ваша страна, да изготвя доклади за дейността на уебсайта и да предоставя други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет, на оператора на уебсайта.

(2) IP адресът, предаден от Вашия браузър като част от Google Analytics, се обединява с други данни от Google.

(3) Можете да откажете използването на “бисквитки”, като изберете съответните настройки в браузъра си, но имайте предвид, че ако направите това, може да не можете да използвате пълната функционалност на този уебсайт. Можете също така да попречите на Google да събира данните, генерирани от “бисквитките” и свързани с използването на уебсайта от Ваша страна (включително Вашия IP адрес), както и на Google да обработва тези данни, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, която е налична под следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

(4) Този уебсайт използва Google Analytics с разширението “anonymizeIp()”. По този начин се съкращава обработката на IP адресите, като по този начин се изключва възможността за лични справки. Ако събраните за Вас данни са свързани с дадено лице, това се изключва незабавно и личните данни се изтриват незабавно.

(5) Използваме Google Analytics, за да анализираме и редовно да подобряваме функционалността на нашия уебсайт. Получените статистически данни ни позволяват да подобряваме нашите услуги и да ги правим по-интересни за Вас като потребител. За изключителните случаи, в които личните данни се предават в САЩ, Google се е подчинила на Щита за защита на личните данни между ЕС и САЩ. Правното основание за използването на Google Analytics е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

(6) Информация за трети страни: В случай на необходимост, Google предоставя информация на трети страни: Google Дъблин, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Дъблин 4, Ирландия, Факс: +353 (1) 436 1001.

(7) Този уебсайт използва също така Google Analytics за анализ на потоците от посетители между различни устройства, който се извършва чрез идентификатор на потребител. Можете да деактивирате кръстосания анализ на използването на устройствата във Вашия клиентски профил в раздел “Моите данни” [gt] “Лични данни”.

[borlabs-cookie type=”btn-switch-consent” id=”google-analytics” title=”Google Analytics”/]

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИСТАВКИ ЗА СОЦИАЛНИ МЕДИИ

(1) We are currently using the following social media plug-ins: Facebook, Instagram and Pinterest. We use the two-click approach. This means that when you visit our site, no personal data is initially passed on to the providers of the plug-ins. You can recognize the provider of the plug-in by its logo. You are able to communicate directly with the provider of the plug-in via the plug-in button. By clicking the button, the plug-in will be activated and the plug-in provider will receive the information that you have called up the corresponding website. In addition, the data mentioned before of this declaration will be transmitted. In the case of Facebook, the IP address is made anonymous immediately after collection, according to information provided by its respective providers in Germany. When the plug-in is activated, personal data is transferred from you to the respective plug-in provider and stored there (in the case of US providers in the USA). Since the plug-in provider collects data in particular via cookies, we recommend that you delete all cookies via your browser’s security settings before clicking on the plug-in.

(1) Понастоящем използваме следните приставки за социални медии: Facebook, Instagram и Pinterest. Използваме подхода с две кликвания. Това означава, че когато посещавате нашия сайт, първоначално не се предават никакви лични данни на доставчиците на приставките. Можете да разпознаете доставчика на приставката по неговото лого. Можете да комуникирате директно с доставчика на плъгина чрез бутона на плъгина. С натискането на бутона плъгинът ще бъде активиран и доставчикът на плъгина ще получи информация, че сте извикали съответния уебсайт. Освен това ще бъдат предадени данните, споменати преди това в настоящата декларация. В случай на Facebook IP адресът се анонимизира веднага след събирането му, съгласно информацията, предоставена от съответните доставчици в Германия. Когато плъгинът е активиран, личните данни се предават от Вас на съответния доставчик на плъгина и се съхраняват там (в случай на американски доставчици в САЩ). Тъй като доставчикът на плъгина събира данни по-специално чрез “бисквитки”, препоръчваме Ви да изтриете всички “бисквитки” чрез настройките за сигурност на Вашия браузър, преди да кликнете върху плъгина.

(2) Ние нямаме влияние върху събраните данни и процедурите за външна обработка на данни на тези компании, нито сме запознати с пълния обхват на събирането на данни, използването им на датата и периодите на съхранение. Също така не разполагаме с никаква информация относно изтриването на събраните данни от доставчика на плъгина.

(3) Доставчикът на плъгини съхранява събраните за Вас данни като потребителски профили и ги използва за целите на рекламирането, пазарните проучвания и/или дизайна на своя уебсайт, основан на нуждите. Такава оценка се извършва (също и за потребители, които не са влезли в системата), за да се показват подходящи реклами и да се информират други потребители на социалната мрежа за Вашите дейности на нашия уебсайт. Имате право да възразите срещу създаването на тези потребителски профили, но за да упражните това право, трябва да се свържете със съответния доставчик на плъгини. Чрез плъгините Ви предлагаме възможност да взаимодействате със социалните мрежи и други потребители, за да можем да подобрим нашия уебсайт и да го направим по-интересен за Вас като потребител. Правното основание за използването на приставките е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

(4) Прехвърлянето на данни се извършва независимо от това дали имате акаунт при доставчика на плъгини и дали сте влезли в него. Ако сте влезли в профила си при доставчика на плъгини, събраните от нас Ваши данни ще бъдат отнесени директно към съществуващия Ви профил при доставчика на плъгини. Ако натиснете бутона за приставка и например свържете нашата страница, доставчикът на приставки съхранява тази информация във Вашия потребителски акаунт и я съобщава публично на Вашите контакти. Препоръчваме ви да излизате редовно от профила си след използване на социална мрежа, но особено преди активиране на който и да е плъгин, тъй като това ви позволява да избегнете присвояването му към вашия профил от доставчика на плъгини.

(5) Допълнителна информация за целта и обхвата на събирането и обработката на данни от доставчика на плъгини може да бъде намерена в следните декларации за защита на данните на тези доставчици. Там ще намерите и допълнителна информация за правата си в това отношение и възможностите за настройка за защита на личните ви данни.

(6) Адреси на съответните доставчици на плъгини и URL с тяхната информация за защита на данните:

а) Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; допълнителна информация за събирането на данни: Указания за използване на данни във Facebook. Facebook се е присъединила към Щита за защита на личните данни между ЕС и САЩ.

б) Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, САЩ. Google се е присъединила към Щита за защита на личните данни между ЕС и САЩ.

в) Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland. Pinterest се е присъединила към Щита за поверителност на ЕС и САЩ.

ИНТЕГРИРАНЕ НА GOOGLE MAPS

(1) На този уебсайт използваме Google Maps. Това ни дава възможност да показваме интерактивни карти директно на уебсайта и ви позволява удобно да използвате функцията за карти.

(2) Посещавайки нашия уебсайт, Google ще получи информация, че сте посетили съответната подстраница на нашия уебсайт с функцията Google Maps. Освен това ще бъдат предадени данните, посочени преди това от настоящата декларация. Това става независимо от това дали сте влезли в профил в Google или нямате потребителски профил. Ако сте влезли в Google, данните Ви ще бъдат присвоени директно към Вашия акаунт. Ако не желаете профилът Ви да бъде свързан с Google, трябва да излезете от профила си, преди да използвате приставката Maps. Google съхранява Вашите данни като профили на използване и ги използва за рекламиране, проучване на пазара и/или за оптимизиране на използването на своя уебсайт. Такава оценка се извършва (дори за потребители, които не са влезли в системата), за да се предостави персонализирана реклама и да се информират други потребители на социалната мрежа за вашите дейности на нашия уебсайт. Имате право да възразите срещу създаването на тези потребителски профили и трябва да се свържете с Google, за да упражните това право.

(3) За допълнителна информация относно целта и обхвата на събирането и обработката на данни от доставчика на приставката, моля, вижте политиката за поверителност на доставчика. Там ще намерите и допълнителна информация за правата си в тази връзка и възможностите за настройка за защита на личните данни. Google обработва личните ви данни в САЩ и е обект на Щита за поверителност ЕС-САЩ.

IP адрес

Дата и час на заявката

Разлика в часовата зона спрямо средното време по Гринуич (GMT)

Съдържание на заявката (конкретна страница)

Статус на достъп/код на статуса на HTTP

Обем на прехвърлените данни във всеки случай

Уебсайт, от който произхожда заявката

Браузър

Операционна система и нейният интерфейс

Език и версия на софтуера на браузъра

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТИ

(1) В допълнение към горепосочените данни, когато използвате нашия уебсайт, на Вашия компютър се съхраняват “бисквитки”. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на твърдия ви диск, присвоени на използвания от вас браузър, и чрез които определена информация постъпва към мястото, което създава бисквитката. Бисквитките не могат да изпълняват програми или да предават вируси на вашия компютър. Те служат, за да направят уебсайта по-удобен за ползване и по-ефективен.

БЮЛЕТИН ЗА НОВИНИ

(1) С ваше съгласие можете да се абонирате за нашия бюлетин, чрез който ви информираме за нашите актуални оферти и новини. Рекламираните стоки и услуги са посочени в декларацията за съгласие.

(2) За да се регистрирате за нашия бюлетин, ние използваме процедура за двойно съгласие. Това означава, че след регистрацията Ви ще изпратим имейл на посочения от Вас имейл адрес, в който ще Ви помолим да потвърдите, че желаете да получавате бюлетина. Ако не потвърдите регистрацията си в рамките на 24 часа, вашата информация ще бъде блокирана и автоматично изтрита след един месец. Освен това запазваме IP адресите, които използвате, и датите на регистрация и потвърждение. Целта на тази процедура е да се докаже вашата регистрация и, ако е необходимо, да се изясни евентуална злоупотреба с вашите лични данни.(3) Вашият имейл адрес е единствената задължителна информация за получаване на бюлетина. Посочването на допълнителни, отделно отбелязани данни е доброволно и ще бъде използвано за лично обръщение към Вас. След Вашето потвърждение ние запазваме Вашия адрес на електронна поща, за да Ви изпращаме бюлетина. Правното основание за това е чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД

(4) Можете да оттеглите съгласието си за изпращане на бюлетина и да прекратите абонамента си за бюлетина по всяко време. Можете да се откажете от абонамента, като кликнете върху връзката, предоставена във всяко електронно съобщение за бюлетина, като изпратите електронно съобщение на адрес info@m1-beauty.co.uk или като изпратите съобщение на данните за контакт, посочени в тази политика за поверителност.

(5) Моля, имайте предвид, че при изпращането на бюлетина оценяваме и записваме Вашето потребителско поведение. За тази оценка изпратените имейли съдържат пиксели за проследяване, които представляват еднопикселови файлове с изображения, съхранявани на нашия уебсайт. За целите на оценките свързваме споменатите по-горе данни и пикселите за проследяване с вашия имейл адрес и индивидуален идентификатор. Информацията, събрана от тези пиксели, се съхранява, докато сте се абонирали за бюлетина. След като сте се отписали от абонамента, ние съхраняваме данните чисто статистически и анонимно.

Теглене на награди

Дружествата от М1 предлагат тегления на награди, в които участниците могат да получат парични облаги като ваучери за лечение или други награди. За да участват, участниците трябва да се регистрират в някой от нашите канали в социалните медии и/или в нашия бюлетин. Могат да участват само физически лица на възраст над 18 години. Прилагат се общите условия, посочени във връзка с конкурса, периодът на участие, публикуван във връзка с конкурса, и датата на теглене на награди. Наградата се определя чрез теглене на жребий на случаен принцип. Участията на потребителите могат да бъдат възпроизвеждани, публикувани и редактирани с рекламна цел без ограничения по отношение на мястото и времето, безплатно и без да се посочват имената на авторите.

 

Злоупотреба или незаконно поведение ще доведе до незабавно изключване от конкурса и тегленето на награди. М1 Med Beauty си запазва правото да променя лотарията по отношение на дизайна или специалните условия или да я прекрати по всяко време. Печелившият(ите) ще бъде(ат) публикуван(и) анонимно на уебсайта на компанията и по този начин декларират съгласието си за това публикуване. Правни действия са изключени.

Участниците имат право на възражение, информация, изтриване, ограничаване на обработката или коригиране на данните, преносимост на данните, право на информация, жалба до органа за защита на данните, съгласно чл. 15 – 21 ОТ ОРЗД.

Целта на конкурсите е легитимният интерес на Дружеството за придобиване на нови клиенти чрез реклама и за спечелване на съществуващи клиенти за нови лечения. В замяна на доброволното участие се събират данни за маркетингови цели. Възражение срещу използването на съответните клиентски данни е възможно по всяко време. Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за получаване на бюлетина или други канали в социалните медии или да се отпишете. Можете да оттеглите съгласието си, като кликнете върху връзката, предоставена във всяко електронно съобщение за бюлетина, като използвате формуляра за контакт на уебсайта на M1, като изпратите електронно съобщение или като изпратите съобщение на данните за контакт, предоставени в отпечатъка.

Профилиране

Описание: Ако посетите нашия уебсайт и дадете съгласието си да получавате маркетингови бисквитки за профилиране, ние ще използваме данните ви по съответния начин. В зависимост от навигационната ви среда, нашите партньорски компании използват и техники, независими от бисквитките. Това ни помага да ви изпращаме реклами и оферти, съобразени с вашите интереси, като за тази цел сме сключили договори с посочените по-долу компании. Директното идентифициране чрез вашето име в обикновен текст е изключено. Профилирането включва анализиране или прогнозиране на ограничено количество данни, свързани с поведението при сърфиране, данни и време за достъп, работоспособност, информация за събития (напр. сривове на системата), икономическо положение, здраве, лични предпочитания, интереси, брой на показваните реклами, надеждност, пол, поведение, местоположение или промяна на местоположението, регистрирани също така в различни уебсайтове и евентуално обединени, оценени и въз основа на тези данни Ви се показват подходящи рекламни предложения, също така със закъснение във времето или при посещение на уебсайтове и приложения на трети страни (т.нар. ретаргетиране). В този процес се обработва информация, събрана директно от Вас, и данни от трети страни доставчици.

 

Компаниите, с които си сътрудничим в този контекст, на свой ред са възложили на партньорски компании съответните услуги, като списъкът на Criteo може да бъде намерен тук: https://www.criteo.com/de/privacy/our-partners/.

Следните данни могат да бъдат събирани от нашите партньорски дружества: Идентификационни данни, като например бисквитки, рекламни идентификатори, техническа информация за устройството, което използвате, информация за разположението на рекламите в уебсайта или приложението, информация за взаимодействията ви с рекламите, данни за вашата интернет връзка (също съкратени), данни за предотвратяване и контрол на измами, данни за идентификация на съвпадения, данни за местоположението.

Описание на логиката, използвана за профилиране: местоположение: Германия, ако е приложимо, град или близост до местоположението M1. Поведение: Възможно е предишно посещение на уебсайт на М1, вече е направило посещения за красота, вече е добавило артикули на М1 в количката за пазаруване или е подобно на това поведение. Интереси: Козметика, Красота, Салони за красота, Естетика, Модифициране на тялото, Форма на тялото, Бразилски лифтинг на дупето, Хиалуронова киселина, Процент на телесните мазнини, Женска форма на тялото, Лифтинг на лицето (продукт), Стареене, Телесно тегло, Загуба на тегло, Антиейджинг, Здраве и красота, Американска академия по антиейджинг медицина или Крем против стареене. Възраст: 18 – 65+

 

Сключили сме споразумения за обработка на поръчки или стандартни договорни клаузи с фирмите, с които сме сключили договори. Във връзка с профилирането това са следните дружества:

firststars GmbH, Zimmerstraße 79-80, 10117 Berlin, няма собствени бисквитки.

Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Париж, Франция.

Бисквитки: UID=13278a5c-3997-4b97-826d-19609eecb975

Деактивиране на адрес: https://www.criteo.com/de/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/

Werbe-ID: 6D93078A-8259-4BA4-AE5B-76104861E7DC

Деактивиране на: https://www.criteo.com/de/privacy/disable-criteo-services-on-mobile-applications/

Друга възможност, независима от M1, за деактивиране на рекламиране, базирано на интереси (вижте там за повече информация): https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

Категории данни: Данни за контакт, данни за клиенти, данни за използване.

Получатели на данни (ако е приложимо, прехвърляне в трета държава): Възможно е прехвърляне на данни към партньорски дружества, доставчици на услуги и издатели, също и към трети държави.

Цел + правно основание: Правното основание е легитимният интерес за осъществяване на рекламни мерки

Период на съхранение: Личните данни се съхраняват за максимум 13 месеца от датата на събиране. Същият срок се отнася и за бисквитките, поставени във вашите уеб браузъри. Можете също така да управлявате продължителността на съхранение на бисквитките в настройките на браузъра.

ВЪПРОСИ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ

Ако имате въпроси относно нашите стандарти за защита на данните, искания за информация или искания за изтриване, моля, изпратете ги в писмен вид до M1 Med Beauty UK Ltd. по един от следните начини:

 • директно по електронна поща: to:dataprotection@m1-beauty.co.uk, to:info@m1-beauty.co.uk
 • С писмо до M1 Med Beauty UK Ltd., Becket House 36 Old Jewry, London, EC2R 8DD
 • По телефона на +44 (0) 203 6701 772
 • Можете да се свържете с нас в следните часове за обслужване:
 • Понеделник – петък: 9:00 – 17:00 ч.
 • Политика за поверителност, валидна към 11/2019 г.